Ανακοινώσεις | Φωτογραφικό Αρχείο | Επικοινωνία

Μέλη
1. Μέλη της Συνομοσπονδίας μπορούν να είναι όλες οι Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων των Δημοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων της Κύπρου που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων βάση των νόμων και κανονισμών Περί Συνδέσμων Γονέων του 1992 εώς 1997, νοουμένου ότι κάθε Ομοσπονδία θα έχει σαν μέλη τουλάχιστον πέντε Συνδέσμους Γονέων και αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση προς το Γραμματέα της Συνομοσπονδίας που να συνοδεύεται με το δικαίωμα εγγραφής, όπως τούτο καθορίζεται στο παρόν καταστατικό.

Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων η οποία εγγράφεται δυνάμει του άρθρου 30 του περί Συνδέσμων Γονέων Νόμου, της οποίας οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις δεν μπορούν να τύχουν στο σύνολο τους πρακτικής εφαρμογής λόγω της έκρυθμης κατάστασης, δύναται να είναι μέλος της Συνομοσπονδίας.

2. Η ιδιότητα του μέλους παύει να ισχύει κατά την αποχώρηση της Ομοσπονδίας από τη Συνομοσπονδία ή και κατόπιν διάλυσης της Ομοσπονδίας.

3. Τα μέλη δικαιούνται κάθε στιγμή να αποχωρήσουν από την Συνομοσπονδία ύστερα από έγγραφη επιστολή τους προς το Γραμματέα της Συνομοσπονδίας, εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησής τους.

4. Σε περίπτωση που μέλος ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του καταστατικού και του Νόμου γενικότερα, ή κατά τρόπο αντίθετο με τα συμφέροντα της Συνομοσπονδίας, ύστερα από επισταμένη εξέταση της υπόθεσης της Ομοσπονδίας Μέλους και αφού παράσχει την ευκαιρία υπεράσπισής της, δύναται να της επιβάλει τις πιο κάτω ποινές;
I. Παρατήρηση
ΙΙ. Αποβολή, η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση

5. Μέλος που αποβλήθηκε από την Συνομοσπονδία δύναται να επανεγγραφεί αφού προηγουμένως αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην αποβολή του.

Επίτιμα Μέλη
Επίτιμος Πρόεδρος και Επίτιμα Μέλη της Συνομοσπονδίας ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην Πατρίδα, την Παιδεία ή τη Συνομοσπονδία. Τα Μέλη αυτά μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Διοικητικού Δυμβουλίου ή τις Γενικές Συνελεύσεις μετά από σχετική πρόσκληση από τη Γραμματεία, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

 

Διεύθυνση: 18ο Δημοτικό Σχολείο Άγιος Αντώνιος Λεμεσού, 
Μισιαούλη και Καβάζογλου, 
Τ.Τ. 3012, Λεμεσός
Τηλ.: 25578822  Φαξ: 25578811 
----------------------------
Email: [email protected]